(Stilzwijgende) verlenging van overeenkomsten met consumenten

Zoals wellicht bij een ieder reeds bekend is, is op 1 december 2011 de zogenaamde "Wet Van Dam" in werking getreden (vernoemd naar het gelijknamige kamerlid voor de PvdA). De wet heeft (onder andere) betrekking op de automatische en stilzwijgende verlenging van overeenkomsten tussen ondernemingen en consumenten.

Indien uw onderneming overeenkomsten met consumenten sluit, dan geldt dat een overeenkomst niet meer stilzwijgend mag worden verlengd, tenzij de consument na deze stilzwijgende verlenging op ieder moment kan opzeggen met een opzegtermijn van maximaal één maand. Bovendien, indien de consument de overeenkomst heeft afgesloten via een website of een ander kanaal (zoals telefonisch), dan moet het voor de consument ook mogelijk zijn om via datzelfde kanaal de overeenkomst op te zeggen. Voor abonnementen op dag-, nieuws- en weekbladen gelden afwijkende regels, onder meer inhoudende dat deze slechts met maximaal 3 maanden stilzwijgend kunnen worden verlengd.

De nieuwe wet- en regelgeving geldt overigens niet ten aanzien van verzekeringen en ook niet voor lidmaatschappen van een vereniging.

Inmiddels zijn de eerste zaken betrekking hebbende op de Wet Van Dam gepubliceerd op rechtspraak.nl. De Rechtbank Haarlem oordeelde onlangs dat in het kader van de opzegging van een fitnessabonnement geanticipeerd mocht worden op de nieuwe wet. Het ging om een fitnessabonnement dat - nog voor inwerkingtreding van de nieuwe wet - stilzwijgend was verlengd met 1 jaar. De kantonrechter maakte met die stilzwijgende verlenging korte metten:

" Ingevolge de “Wet van Dam”, in werking getreden per 1 december 2011 kan de consument op elk gewenst moment de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Weliswaar was deze wet op 6 juni 2011 nog niet in werking getreden maar dat neemt niet weg dat op die inwerkingtreding dient te worden vooruitgelopen. Deze wet vormt immers de codificatie van de reeds bestaande maatschappelijke visie over hoe redelijkerwijze bij verlengde contracten dient te worden geoordeeld over opzeggingsmogelijkheden."

De Wet Van Dam kent geen overgangsregeling en heeft dus onmiddellijke werking op veel overeenkomsten met consumenten. Daarom is het van groot belang om (indien uw onderneming (geregeld) producten en/of diensten aan consumenten levert) zorg te dragen voor aanpassing van uw algemene voorwaarden. Indien u uw algemene voorwaarden nog niet heeft aangepast, is Pesman Advocaten u graag van dienst. Het is overigens sowieso aan te raden uw algemene voorwaarden geregeld te laten screenen of deze nog wel overeenkomen met de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Rechtbank Haarlem, sector kanton, 12 januari 2012, LJN BV1276.