Gemachtigde ja / nee * (doorhalen wat niet van toepassing is)

In het bestuursrecht kan een ieder voor zijn eigen belang opkomen, zowel bij het bestuursorgaan, als bij de bestuursrechter. Dit neemt niet weg dat bijstand door een derde mogelijk is. Vaak is deze zogenoemde gemachtigde een advocaat, maar ook bijstand door een niet-advocaat komt voor.

In de gevallen dat er sprake is van een gemachtigde, zijn bestuursorganen en de bestuursrechter verplicht alle correspondentie te richten aan deze gemachtigde. Wordt een besluit ten onrechte niet aan een bekende gemachtigde gezonden, dan is het besluit niet juist bekendgemaakt en treedt het besluit formeel nog niet in werking. Ook kan onjuiste bekendmaking ertoe leiden dat een te laat ingediend bezwaarschrift alsnog ontvankelijk wordt verklaard. Voorwaarde hiervoor is uiteraard wel dat het bestuursorgaan bekend is met de gemachtigde.

Kort geleden heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak een zaak behandeld waarin zich het volgende voordeed. Het College van B&W van de gemeente Blaricum had een handhavingsbesluit genomen jegens een niet nader genoemde burger, hier gemakshalve A te noemen. A liet zich in de procedure die volgde, bijstaan door een gemachtigde. Op enig moment diende A een aanvraag bouwvergunning in. Deze aanvraag werd door het College afgewezen en het besluit tot weigering werd aan A toegezonden.

Na acht weken diende A een bezwaarschrift in. Omdat hiervoor een termijn van zes weken geldt, verklaarde het College A niet-ontvankelijk. A stelde hiertegen beroep in bij de Rechtbank en gaf aan dat de weigering ten onrechte aan hem was gezonden. Hij had immers een gemachtigde. Hierdoor was er sprake van een ondeugdelijke bekendmaking, waardoor het A niet kon worden verweten dat het bezwaarschrift te laat was ingediend.

De Rechtbank verwerpt het standpunt van A en overweegt daarbij dat uit het enkele feit dat A in een andere procedure een gemachtigde had, niet volgt dat deze machtiging zich over deze procedure uitstrekt. Nergens is uit gebleken dat A zich in deze procedure door (dezelfde) gemachtigde zou laten bijstaan. Het beroep van A wordt ongegrond verklaard. A gaat vervolgens in hoger beroep bij de Afdeling, maar de Afdeling onderschrijft het oordeel van de Rechtbank. A was dus eenvoudigweg te laat met het indienen van zijn bezwaarschrift.

Een bestuursorgaan hoeft dus niet “te onthouden” of in een bepaalde zaak (eerder) een gemachtigde namens u optrad of niet. Per bestuursrechtelijke procedure die u voert, moet dus expliciet blijken dat iemand namens u als gemachtigde optreedt. Dit kan zeer eenvoudig worden geregeld: laat uw gemachtigde een briefje richten aan het bestuursorgaan, waarin zijn en uw gegevens staan. Op die manier kan de correspondentie met het bestuursorgaan correct verlopen en voorkomt u situaties zoals die van meneer of mevrouw A.

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 22 februari 2012, zaaknr. 201106852

Mark Balder, advocaat